Schoolvisie

Schoolvisie


De Brug biedt onderwijs op maat voor leerlingen die nood hebben aan onderwijs type basisaanbod, type 2 en type 9.
Kinderen met specifieke onderwijsbehoeften zoals dyslexie, dyscalculie, ADHD, … krijgen een aangepaste setting en/of specifieke maatregelen.
Het opvoedingsconcept van het katholiek onderwijs biedt een breed menselijke en spirituele oriëntatie, actuele uitdaging en verbondenheid.

In De Brug staat ieder kind centraal. Voor alles moeten kinderen in hun eigen levenscontext voluit en zinvol leren leven. Ze moeten leren wat in het leven van een mens er echt toe doet.
Wij willen onze kinderen opvoeden tot evenwichtige individuen, die naar eigen vermogen kunnen participeren in de maatschappij.
Hiertoe streven wij naar een harmonische ontwikkeling van de totale persoonlijkheid van de leerlingen door aandacht te schenken aan alle persoonlijkheidsdomeinen.

Vermits de ontwikkeling een proces is dat vanuit het kind komt, dient het kind bij ons centraal te staan. De potenties van het kind zijn immers het voornaamste sturingselement in het ontwikkelingsproces.

Hoewel de aangeboren exploratiedrang, de nieuwsgierigheid, de drang tot zelfrealisatie en de interne dynamiek bij onze leerlingen even sterk aanwezig is als bij andere kinderen, is deze vaak gedoofd door gebrek aan succeservaring. Werken aan de socio-emotionele ontwikkeling is in onze school prioritair. Kinderen opnieuw laten geloven in de eigen mogelijkheden en het opbouwen van een positief, realistisch zelfbeeld zijn voorwaarden voor een verdere ontplooiing.

Vandaar dat wij in onze school opteren voor:
- Een positieve benadering van het kind als persoon.
- Een mediërende leerkrachtenstijl.
- Een stimulerende en emotioneel veilige leeromgeving.
- Een procesgerichte benadering.

De slogan van de school luidt dan ook: “Geloven in de mogelijkheden van elk kind.”

De volledige visie van de school is beschikbaar in onderstaand document.

SCHOOLVISIE (481kB)